De Baptisten Gemeente Borne

GRONDSLAG VAN DE GEMEENTE

 

Artikel 2 van de statuten:

De Gemeente aanvaardt als haar grondslag uitsluitend de openbaring van God, zoals deze door de Bijbel, het betrouwbare woord, tot haar gekomen is; terwijl haar leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld, te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en op deze belijdenis zijn gedoopt.

 

 

DOEL VAN DE GEMEENTE

 

Artikel 3 van de statuten:

Het doel van de gemeente is, om met het oog op de komst van Gods Koninkrijk:

  • de leden op te bouwen in het geloof, de hoop, de liefde en de verwachting van de wederkomst van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus;
  • samen te werken als gemeenschap der heiligen aan de verkondiging van het Evengelie als een kracht Gods tot behoud van iedereen die gelooft;
  • overeenkomstig de opdracht van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en hen, die gelovig zijn geworden, op te nemen in haar gemeenschap door hen te dopen in de Naam ven de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
  • in woord en in daad getuige te zijn van haar Heer, Jezus Christus.

 

 

Een korte impressie

Vanaf het begin van de vorige eeuw, met als groeipiek 1925, was de gemeente Borne een voorpost van Hengelo. In 1958 is de Baptistengemeente Borne zelfstandig geworden, en in 1959 lid geworden van de Unie. Sindsdien hebben vele voorgangers in opleiding hun ervaringen opgedaan in Borne. Voor Borne met haar beperkte financiële middelen een uitkomst, en voor de voorgangers in spé een mooie gelegenheid om ervaring op te doen. De eerste wijkpredikant was Ds. Ploeger en de eerste predikant in dienst van de gemeente Borne was Ds. Bandstra. De kerkdiensten werden in de beginperiode gehouden in een gebouw van de textielfabriek Spanjaard (vanaf 1925). Later (1949) heeft men een tweedehands houten gebouw gekocht, dat als kerk ingericht werd. Dit gebouw is later gesloopt en heeft men een tijd in de gereformeerde kerk onderdak gevonden, waarna een nieuw gebouw, midden in een woonwijk, ontstond aan de Twijnerstraat op de plaats van het oude houten kerkgebouw. Opvallend in het gebouw is het doopvont, dat centraal voor in de kerk prominent aanwezig is. Baptisten worden gedoopt door onderdompeling. Op een later tijdstip is de kerk uitgebreid met een keuken en twee grote bijzalen. Borne ligt tussen grote Baptistengemeenten in, zoals Hengelo met drie gemeenten, Almelo en Enschede, met op wat verdere afstand Vroomshoop en Westerhaar. Borne is nooit groot geweest, maar vervult toch een belangrijke functie.
Grote omliggende gemeentes waren en zijn niet altijd even in trek bij sommige gelovigen en deze verkiezen liever een kleinere gemeente met een hoog gehalte aan persoonlijk contact. De vaste activiteiten binnen de gemeente omvatten bijbelstudie en bidstond, een wekelijkse Eredienst met de mogelijkheid van een zondagschool, maandelijks Heilig Avondmaal in de kring. Een aantal keren per jaar worden er Johan de Heer zangdiensten gehouden; meestal met medewerking van een (gospel)koor.