Checklist controle naleving ANBI-voorwaarden

Gemeente                               ..Borne.................................................

Verslagjaar:                             .2023..........

 

Leden controlecommissie:     ..Mw. Sietske Schokker.................................................

 

                                               ...Mw. Evelien te Vaarwerk................................................

 

                                               ...................................................

 

 

           

 

De belastingdienst stelt voorwaarden aan iedere ANBI-instelling, zoals uw gemeente. Hieronder vindt u een checklist voor de financiële controlecommissie van uw gemeente. Deze moet jaarlijks worden ingevuld en is onderdeel van de controleprocedure, en onderdeel van het verslag van de financiële controlecommissie aan de gemeentevergadering. Af en toe is een toelichting opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.

Unie-ABC controleert eens per jaar of uw gemeente zich aan de ANBI-afspraken houdt. Dat moet blijken uit de informatie via uw site. De resultaten van deze controle worden gemeld aan het CIO (het contactorgaan tussen kerken en overheid). Deze rapporteert geaggregeerd de resultaten van alle aangesloten kerkgenootschappen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan steekproeven nemen bij de aangesloten gemeenten. Niet voldoen aan de ANBI-verplichtingen betekent het verlies van de ANBI-status, en daarmee de aftrek van o.a. giften en vrijwillige bijdragen. U heeft als controlecommissie een schone taak om na te gaan of aan de ANBI-verplichtingen wordt voldaan. Eventuele vragen kunt u stellen aan de werkorganisatie van Unie-ABC: ria.vanharten@unie-abc.nl.

A. Algemeen

 

 

 

1

Zet de gemeente zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang?

Ja

 

 

2

Heeft de gemeente  met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winst oogmerk?

 

Nee

 

3

De gemeente en de mensen die rechtstreeks bij de gemeente zijn betrokken voldoen aan de integriteitseisen t.w.

 

 

-de gemeente en de mensen die daar  rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld

 

ja

 

 

-Leden van de kerkenraad, leidinggevenden en andere gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de
afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld

 

ja

 

B. Jaarrekening en Jaarverslag

 

 

 

4

Kunnen de leden van de kerkenraad of andere beleidsbepalers over het vermogen van de gemeente beschikken alsof het hun eigen vermogen is?

 

Nee

 

5

Ontvangen de leden van de kerkenraad en/of colleges in enigerlei vorm een beloning?

 

Nee

 

6

Wordt er meer vermogen aangehouden dan voor de continuïteit van activiteiten benodigd is?

Is dit wel het geval, zijn dit verkregen vermogensbestanddelen?

 

Nee

 

7

Is er een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen?

Ja

 

 

8

Beschikt de gemeente over een actueel jaarplan?

Ja

 

 

9

Wordt het geld dat overblijft na opheffing van de gemeente besteedt aan een ANBI met soortgelijk doel?

Ja

 

 

10

Voldoet de gemeente aan de administratieve verplichtingen?

Ja

 

 

 

 

 

C. Publicatieplicht

 

 

 

11

Op de website van de gemeente moet een verantwoording worden gepubliceerd van de (financiële) gegevens van de gemeente binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Daarvoor moet een door de belastingdienst voorgeschreven formulier worden ingevuld en op de site worden gepubliceerd.

 

 

Is het formulier correct ingevuld?

Ja

 

 

 

Checkt de financiële controlecommissie of het ingevulde formulier binnen 6 maanden na einde boekjaar op de site is opgenomen?

Ja

 

 Datum: .5 april 2023..............................................

Penningmeester

Naam: R. Hoogerhuis

Handtekening:

 

 

 

 

Controlecommissie

Naam:Sietske Schokker

Handtekening

 

 

Naam: Evelien te Vaarwerk

Handtekening:

 

 

Naam:Gerrit Brink

Handtekening:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBI OVERZICHT

 

 

VERANTWOORDING ANBI STATUS 22-01-2024


NAAM VAN DE KERKGEMEENTE.
 

Baptisten Gemeente Borne
Statutair vastgelegd in de Statuten van de Baptisten Gemeente Borne
Baptistengemeente Borne maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
 

GRONDSLAG VAN DE GEMEENTE 

Artikel 2 van de statuten:De Gemeente aanvaardt als haar grondslag uitsluitend de openbaring van God, zoals deze door de Bijbel, het betrouwbare woord, tot haar gekomen is; terwijl haar leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld, te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en op deze belijdenis zijn gedoopt. 

DOEL VAN DE GEMEENTE 

Artikel 3 van de statuten:Het doel van de gemeente is, om met het oog op de komst van Gods Koninkrijk:De leden op te bouwen in het geloof, de hoop, de liefde en de verwachting van de wederkomst van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus;
Samen te werken als gemeenschap der heiligen aan de verkondiging van het Evangelie als een kracht Gods tot behoud van iedereen die gelooft;
Overeenkomstig de opdracht van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en hen, die gelovig zijn geworden, op te nemen in haar gemeenschap door hen te dopen in de Naam ven de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
In woord en in daad getuige te zijn van haar Heer, Jezus Christus. CONTACT GEGEVENS. Baptisten Gemeente Borne, Twijnerstraat 6, Borne
GSM: 0614 235 883
Bankrekening: NL64 INGB 0000 9900 14
E-Mail: baptistengemeenteborne@gmail.com

Website: www.baptistengemeenteborne.com

 

 

KVKnummer: 76453596
RSIN (Fiscaal) nummer: 82 42 66 195 SAMENSTELLING BESTUUR. Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen Adjunct
Raadslid
Raadslid 

BELEIDSPLAN
Jongeren te benaderen voor de kerk d.m.v. de moderne media en aangepaste jongeren cq. praisediensten en tevens hiermee een groter publiek te bereiken.
De ouderen een vertrouwde en warme plaats te bieden in de kerk
Actief meedoen in samenwerking onderling in gezamenlijke diensten en bijeenkomsten met andere kerkgenootschappen
Actief kerkelijk participeren in het ouderenbeleid van de plaatselijke overheid
Ondersteuning in het plaatselijke verpleegtehuis d.m.v. pastoraat en invulling kerkdiensten in de kapel van het verpleeghuis
De Baptistengemeente Borne maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf
Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
 
 
De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.
 
GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.
 
DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
Onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
Mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.
Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf
 
ACTIVITEITEN
De diensten en bijeenkomsten
Wekelijks is er een zondagochtend dienst
Wekelijks op zondag is er op aanvraag zondagsschool
Ieder kwartaal is er een speciale (avond) dienst
Iedere maandagavond om de 14 dagen is er Bijbelstudie en Bidstond
7 x per jaar werkt de gemeente mee aan diensten en vieringen van de plaatselijk Raad van Kerken.
De Gemeente
De gemeente bestond in 2023 uit 11 leden, 

Op 31 december 2023 was de samenstelling van de Raad als volgt:

Voorzitter/Penningmeester                                                  

Secretaris

Algemeen Adjunct                                  

Adv.Lid

Adv.Lid 

 

Vertegenwoordigingen in 2023

Commissie Ouderen kerstfeest              

Pastores overleg Borne                            

Raad van kerken

Algemene Unievergadering                    

Kerk met Stip                                          

 

Verkiezingen

In 2023 zijn er geen verkiezingen geweest

 

Raadsvergaderingen

De raad kwam in 2023 wekelijks in vergadering bijeen.

 

Huisbezoek

Er zijn meerdere huisbezoeken (gevraagd en ongevraagd) afgelegd.

 

De pastoraal werker

Onze pastoraal werker ging in 2023 de 1ste en de 5de  van de maand voor in de eredienst. Tijdens de eredienst van de 1ste zondag van de maand ging hij voor bij de viering van het Heilig Avondmaal. Tevens verzorgt hij de rouw- en trouwdiensten

Zes keer per jaar verzorgt hij de dienst in de kapel van het verpleegtehuis het Dijkhuis.

 

Het ledenbestand

Op 1 januari 2023 bedroeg het aantal leden 11.

VriendenOp 1 januari bedroeg het aantal vrienden 22
Verenigingen

JVV

Op de eerste vrijdagmiddag van de maand.

Minimum leeftijd is 55+.

 

 

Zondagschool

 

Bijbelstudie en BidstondIedere tweede en vierde maandagavond is er Bijbelstudie en Bidstond o.l.v. een broeder Commissies en werkgroepen

 

De commissie jeugdwerk

Deze commissie heeft door de invloed van “Nieuw Elan” een taakinvulling. Uit eigen gelederen kunnen we geen  tussenjeugd en rijpere jeugd clubs organiseren. De commissie (werkgroep) probeert door het organiseren van jongeren diensten hierin verandering te brengen.

Het zondagsschoolwerk blijft in de vertrouwde handen.

 

De onderhoudscommissie

De samenstelling van deze commissie is als volgt:

Kerkmeester

Koster

Lid                         

Zij zorgden voor het onderhoud van de gebouwen en de tuinen.

 

De stemcommissie

De stemcommissie bestaat uit twee zusters en een broeder.

 

De kascontrole commissie

Deze commissie wordt  vanuit de gemeentevergadering gekozen om de boeken en de kas van de penningmeester te controleren. De commissie bestond uit twee zusters.

 

Het kosterschap

Het kosterschap wordt en zusters uitgevoerd door een echtpaar. Iedere zondag weer opnieuw zorgden zij ervoor dat de eredienst in optimale omstandigheden plaats kon vinden.

 De organisten/pianisten/ geluidsinstallatie

Dankzij de broeders organisten/pianisten, was er tijdens de bijzondere erediensten begeleiding. Door nieuwe apparatuur maakt de Gemeente gebruik van een beamer en een geluidsinstallatie en zijn de organisten en pianisten overbodig geworden.

 

Nieuwsbrief, mededelingenblad en Whatsapp groep

Deze nieuwsbrief komt, indien nodig, per kwartaal uit en voorziet gemeenteleden en vrienden van de nodige informatie m.b.t. de gemeentelijke activiteiten en die van de Unie. Het mededelingenblad komt wekelijks uit en belangrijke berichten gaar via de Whatsapp groep.

 

Opname kerkdiensten

De bandopname van de erediensten, vermenigvuldiging en distributie werd verzorgd door  een actieve broeder. Door het opnemen van de diensten kunnen diegenen die niet meer in staat zijn de diensten te bezoeken toch betrokken blijven bij de gemeentelijke samenkomsten.

 

 

 

Public Relations

De P.R. van de gemeente wordt verzorgd door twee broeders. Het onderhoud van de website http://www.baptistengemeenteborne.nl werd door een van de broeders gedaan. Ook contacten met de locale media vallen onder verantwoordelijkheid van deze broeders. Het E-mail adres  baptistengemeenteborne@gmail.nl wordt ook bijgehouden door onze broeder. Vanaf 2014 is voor de Gemeente een Facebook- en Twitteraccount om ook op deze moderne wijze gebruik te maken van de Sociale Media. Dit helpt om onze bekendheid te vergroten en evenementen en diensten bij een groter en veelal jonger publiek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

FINANCIELE TOELICHTING

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  • Jaarverslag penningmeester 2023

    Het financiële jaar 2023 kenmerkt zich opnieuw door een aantal grotere uitgaven. De CV ketel is compleet vervangen alsmede kleinere en grotere reparaties aan de radiatoren. Extra tuinonderhoud en kleinere en grotere reparaties aan de goten en de daken zijn uitgevoerd. Aanschaf nieuwe keuken- en video apparatuur en uitbreiding internet incl. apparatuur. Aanschaf nieuwe opwekking bundels. Al met al was dit samen weer een kostbare zaak. In 2024 zullen extra kosten op ons af komen voor de voortdurende energiecrisis.

    Het jaar is positief afgesloten. Na de Coronacrisis zijn de meeste huurders terug gekomen. De hypotheek is door inlossing gedaald tot € 2500,--

    Door de inkomsten en onbezoldigde werkzaamheden van de leden en vrienden, alsmede door de  huuropbrengsten van derden kan de Gemeente haar activiteiten uitvoeren en haar beleidsplan verder invullen.